bg

Regulamin

Regulamin

 1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie, młodzież poniżej 16 roku życia za zgodą rodzica/opiekuna/organizatora grupy.
 2. Oświadczam, że zapoznałem się z „zasadami bezpiecznej gry w paintball” i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z używania markera paintballowego.
 4. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone w wyniku nieprawidłowego użytkowania markera paintballowego.
 5. Otrzymałem sprzęt sprawny, bez wad i nie mam co do niego żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązuje się oddać go w stanie nienaruszonym.
 6. Gra odbywa się wyłącznie na terenie przeznaczonym do rozgrywek.
 7. Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany, że jest to sport o podwyższonym poziomie ryzyka i uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 8. Uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych na terenie pola do gry.
 9. Na polu mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w grze i sędziowie.
 10. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń sędziów/osób z obsługi podczas gry.
 11. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności markera, należy niezwłocznie przerwać grę i zwrócić się do obsługi.
 12. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, wynikającego z niewłaściwego użytkowania lub świadomego uszkodzenia, stosuje się odpowiedzialność materialną uczestnika gry.
 13. ZAKAZ ZBIERANIA KULEK Z ZIEMI – KOSZT SERWISU ZACIĘTEGO MARKERA = 30zł
 14. Odpłatność odbywa się na podstawie aktualnie obowiązującego cennika lub umowy zawartej z uczestnikami.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników.
 16. Uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń do organizatora w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń, materialnych lub niematerialnych szkód poniesionych podczas rozgrywek paintballowych.
 17. Rozpoczęcie gry jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Oświadczenie rodzica — paintball