Wyrażam niniejszym zgodę, by mój syn/córka/podopieczny brał udział w grze paintballowej.

 

 

Jednocześnie oświadczam, iż jest mi wiadomym, że gry paintballowe polegają na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie (symulacja walki) z markerów o napędzie pneumatycznym, kulkami żelatynowymi wypełnionymi farba spożywczą.

 

Jest mi również wiadomym, że używane przez uczestników markery są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 90 m/sek , na odległość do 100 m, także seriami.

 

Jest mi także wiadomym, że w spotkaniach paintballowych udział również biorą osoby pełnoletnie w różnym wieku.

 

Oświadczam dodatkowo, że mam świadomość, iż uczestnictwo w grach paintballowych jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, złamań, a także, w przypadku złamania regulaminu, tj. np. zdjęcia maski w miejscach do tego nie przeznaczonych, utratą oka lub oczu, a wszystkie

 

mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do utraty wzroku, lub zdrowia.

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez mojego syna/moją córkę (podopiecznego), gwarantuje także że mój syn/córka (podopieczny) będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa między innymi nie będzie zdejmował maski podczas rozgrywek, nie będzie strzelał do ludzi bez masek oraz do zwierząt, nie będzie strzelał do prywatnej własności (samochody ,budynki cywilne itp. rzeczy mogące pojawić się na terenie gry bądź w drodze na teren gry). Będzie nosił zatyczkę na lufie w strefach bezpiecznych.

 

 

Na wypadek nieprzestrzegania w/w zasad bezpieczeństwa przejmuje wszelką odpowiedzialność za swego podopiecznego. Jestem również świadomy/a faktu, iż firma strefa52 , zwana dalej Użyczającym, jest jedynie użyczającym sprzęt paintballowy (marker paintballowy, maska, butla na HP, zatyczka do lufy, mundur), zwana dalej Zestawem.

 

 

Na Użyczającym nie ciążą żadne zobowiązania ani nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez osoby użytkujące użyczony przez niego zestaw, od momentu użyczenia, do momentu oddania Zestawu.

 

Składając podpis oświadczam iż podałem/am dane z godne z prawdą.


 

………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika/ów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

……………………


………………………


 

Imię i nazwisko prawnego opiekuna

 

………………………………………..

 

Data i czytelny podpis