ZASADY BEZPIECZNEJ GRY W PAINTBALL

 

Paintball jest grą polegającą na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie (symulacja walki) z markerów o napędzie pneumatycznym, kulkami żelatynowymi wypełnionymi farba spożywczą.

 

1.      W strefie gry należy mieć zawsze założoną maskę ochronną na twarzy pod rygorem wykluczenia z gry. Wolno ją zdjąć dopiero po opuszczeniu pola gry, odłożeniu markera.

2.      Zakaz celowania i strzelania do osób, które nie biorą udziału w grze, osób bez masek, zwierząt a także do prywatnej własności (samochodów domów itp.)

3.      Markery są napędzane sprężonym powietrzem, które wyrzuca kulkę z prędkością do 300fps (stóp na sekundę), co w przybliżeniu daje nam 91 m/s. Ze względów bezpieczeństwa nasze markery są ustawione w granicy 200-250fps.

4.      Minimalna bezpieczna odległość do strzału to minimum 5 metrów.

5.      Gra odbywa się na terenie do tego przeznaczonym.

6.      Wychodząc  z pola gry, należy zabezpieczyć marker i skierować go lufą do ziemi.

7.      Zabrania się używania innych kul, niż tych które zapewnia organizator a także zbierania kul z ziemi.

8.      Uczestnictwo w grach paintballowych jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, złamań, a także, w przypadku złamania regulaminu, tj. np. zdjęcia maski w miejscach do tego nie przeznaczonych, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do utraty wzroku, lub zdrowia.

9.      W momencie zauważenia w polu gry osoby bez maski ochronnej na twarzy, należy natychmiast przerwać rozgrywkę i poinformować o tym innych  uczestników gry, w szczególności  organizatora, sędziego lub kapitana drużyny.

10.  Każde uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie sprzętu a także podejrzane zachowanie gracza należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi, sędziemu.

11.  Osoba naruszająca zasady Regulaminu otrzyma ostrzeżenie od organizatora. Po drugim ostrzeżeniu zostanie usunięta z gry.

12.  W przypadku usunięcia z gry, graczowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.

13. Uczestnik  gry jest świadom, że jest to sport o podwyższonym ryzyku i uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność.

14.  Uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń od organizatora w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń, materialnych lub niematerialnych szkód poniesionych podczas rozgrywek paintballowych.

15.  Na użyczającym nie ciążą żadne zobowiązania ani nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez osoby użytkujące użyczony przez niego zestaw, od momentu użyczenia, do momentu oddania Zestawu.