Regulamin

1.        W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie, młodzież poniżej 16 roku życia za zgodą rodzica/opiekuna/organizatora grupy.

2.        Oświadczam, że zapoznałem się z „zasadami bezpiecznej gry w paintball” i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.        Jestem świadomy zagrożeń wynikających z używania markera paintballowego.

4.        Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone w wyniku nieprawidłowego użytkowania markera paintballowego.

5.        Otrzymałem sprzęt sprawny, bez wad i nie mam co do niego żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązuje się oddać go w stanie nienaruszonym.

6.        Gra odbywa się wyłącznie na terenie przeznaczonym do rozgrywek.

7.        Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany, że jest to sport o podwyższonym poziomie ryzyka i uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność.

8.        Uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych na terenie pola do gry.

9.        Na polu mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w grze i sędziowie.

10.     Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń sędziów/osób z obsługi podczas gry.

11.     W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności markera, należy niezwłocznie przerwać grę i zwrócić się do obsługi.

12.     W przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, wynikającego z niewłaściwego użytkowania lub świadomego uszkodzenia, stosuje się odpowiedzialność materialną uczestnika gry.

13.     ZAKAZ ZBIERANIA KULEK Z ZIEMI -  KOSZT SERWISU ZACIĘTEGO MARKERA = 30zł

14.     Odpłatność odbywa się na podstawie aktualnie obowiązującego cennika lub umowy zawartej z uczestnikami.

15.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników.

16.     Uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń do organizatora w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń, materialnych lub niematerialnych szkód poniesionych podczas rozgrywek paintballowych.

17.     Rozpoczęcie gry jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.