Regulamin

obowiązujący uczestników rozgrywek oraz imprez paintballowych organizowanych przez Strefa 52 Paintball Męcina.

1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie, młodzież powyżej 14 roku życia posiadająca pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego oraz dzieci od 9 roku życia (korzystające z markerów JT Splatmaster przeznaczonych dla tej grupy wiekowej).
2. Gra odbywa się wyłącznie na terenie przeznaczonym do rozgrywek.
3. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną dopuszczone do gry.
4. Decydując się na wzięcie udziału w rozgrywkach uczestnik oświadcza, iż został poinformowany, że jest to sport o podwyższonym poziomie ryzyka na wystąpienie urazów, kontuzji itp.
5. Uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych na terenie pola do gry.
6. Minimalna odległość do oddania strzału w kierunku gracza wynosi 5m.
7. Poza polem markery muszą pozostawać w pozycji zabezpieczonej, skierowane lufą do ziemi.
8. Na polu mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w grze i sędziowie.
9. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisuje oświadczenie.
10. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie trafienia kulką przeznaczoną do gry paintballowej, pozostawiającą ślad farby, decyzją członka obsługi stwierdzającego naruszenie zasad panujących podczas rozgrywek oraz na podstawie własnej decyzji o opuszczeniu gry, która nie może zostać cofnięta (bez prawa do żądania zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas).
11. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń sędziów/osób z obsługi przekazanych przed rozpoczęciem gry oraz w jej trakcie.
12. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności markera, należy niezwłocznie przerwać grę i zwrócić się do obsługi.
13. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, wynikającego z niewłaściwego użytkowania lub świadomego uszkodzenia, stosuje się odpowiedzialność materialną uczestnika gry.
14. Wynajmując sprzęt uczestnik zobowiązuje się do używania wyłącznie kulek organizatora
15. Samodzielne ulepszanie, demontowanie oraz uzupełnianie magazynków kulkami leżącymi na ziemi jest zabronione.
16. Odpłatność odbywa się na podstawie aktualnie obowiązującego cennika lub umowy zawartej z uczestnikami.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników.
18. Uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń do organizatora w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń, materialnych lub niematerialnych szkód poniesionych podczas rozgrywek paintballowych.
19. Rozpoczęcie gry jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Pliki do pobrania:
Regulamin